T.C. Şarköy Belediyesi | Resmi İnternet Sitesi | Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

T.C.

ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMİR VE YASAKLAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak

AMAÇ:

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı Şarköy Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesi amacına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamaktır.

KAPSAM:

MADDE 2- Bu Yönetmeliğin hükümleri, Şarköy Belediyesi sorumluluk sınırları dâhilindeki İkamet eden, ticari faaliyet gösteren, her ne amaçla olursa olsun kısa ve uzun süreli olarak belediye sınırları içinde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar.

 

TANIMLAR:

 

MADDE 3- Bu yönetmelik kapsamında;

Belediye: Şarköy Belediyesi

Belediye Başkanı: Şarköy Belediye Başkanı

Belediye Encümeni: Şarköy Belediye Encümeni

Belediye Meclisi: Şarköy Belediye Meclisi

Zabıta Müdürlüğü: Şarköy Belediye Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Personeli: Şarköy Belediye Zabıta Teşkilatı Müdür, Amir ve Memurlarını ifade eder.

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 4- Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 27. maddesinin 1. fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

BELEDİYE ZABITASININ UYGULAMADAKİ YASAL DAYANAKLARI:

MADDE 5-

1) 2709 Sayılı T.C. Anayasası.

2) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.

3) 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

4) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu.

5) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.

6) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.

7) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu.

8) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.

9) 3194 Sayılı İmar Kanunu.

10) 3621 Sayılı Kıyı Kanunu.

11) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.

12) 2872 Sayılı Çevre Kanunu.

13) 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun.

14) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.

15) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun.

16) 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik.

17) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.

18) 831–2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun.

19) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 Tarih ve 25245 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

20) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu.

21) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu.

22) 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun.

23) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

24) 2985 Sayılı Toplu konut Kanunu.

25) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu.

26) 3434 Sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında Kanun.

27) 4109 Sayılı Asker Ailelerine Yardım Hakkında Kanun

28) 6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.

29) 3473 Sayılı Muhafazasına gerek Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun.

30) 6831 Sayılı Orman Kanunu.

31) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu.

32) 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu.

33) 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun.

34) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.

35) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

36) 3366–3290–2981 Sayılı İmar, Gecekondu Mevzuatlarına Aykırı Yapılan Uygulamalar Hakkındaki Kanunlar.

37) 4857 Sayılı İş Kanunu

38) 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.

39) 2893 Sayılı Bayrak Kanunu.

40) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu.

41) 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

42) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.

43) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.

43) 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.

44) 08.01.2005 Tarih ve 25694 Sayılı Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.

45) 19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği.

46) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair Kanun.

47) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

48) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

49) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.

50) 11/1/1974 Tarih ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü.

51) 18/10/1952 Tarih ve 8236 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü.
52) 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

53) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun.

Buna göre;

a)Belediye Meclis ve Encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle Belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara Belediye Encümenince Kabahatler Kanununun ilgili maddelerine göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

b)Belediye Encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere Belediye tarafından yerine getirilir.”

c)Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır. (08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G. de yayımlanan 5728 sayılı Kanunla değişik 1608 Sayılı Kanun, Madde 1.)

MADDE 6- Belediyemiz sınırları dâhilinde, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya yönelik olarak çıkarılan bu Yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkında yukarıda belirtilen Kanunlar, K.H.K’ler, Yönetmelikler, Genelgeler, ve Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır.

MADDE 7- Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YASAKLAR

MADDE 8-

Genel hükümler;

a)Zabıta Memurları görevlerini ifa ederken engellenemez. Karşı koyarak zorluk çıkarılamaz. Küfür ve hakaret edilemez. Kamuoyu oluşturularak görevi zorlaştırılamaz. Müdahalede bulunulamaz. Kamu görevlilerine ve Kolluk Kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

b)Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında işyeri sahibi, sorumlusu veya çalışanı, T.C. kimlik numarası, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, pazar ruhsatı vb. belgeleri görevli memura göstermeleri zorunludur.

 

NİZAM, İNTİZAM, HUZUR VE SÜKUNLA İLGİLİ YASAKLAR

(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır.)

MADDE 9- Belediyece konulmuş olan sokak levhaları, bina numaraları, trafik levhalarını, durak levhalarını her ne suretle olursa olsun bozmak, kirletmek, düşürmek ve bunların yerini değiştirmek yasaktır. Bina, apartman ve işyeri sahiplerinin binalarına numarataj plakası taktırmaları (Numarataj yönetmeliği gereğince) ve yerlerinde muhafaza etmeleri mecburdur. Uymayanlara cezai müeyyide uygulanır.

 

MADDE 10- Parklarda içki içmek, diğer insanları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle şarkı söylemek, teyp, radyo vb. çalmak, duş almak yasaktır.

 

MADDE 11- Motorlu veya motorsuz her türlü araçlarla umuma açık alanlarda bahçelerde, parklarda, kamu alanlarında gezmek, yasaktır.

 

MADDE 12- Her türlü spor sahalarında ve açık alanlarda, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyecek fiillerde bulunmak yasaktır.

 

MADDE 13- Umumi çeşmeleri ve havuzları bozmak, kırmak ve etraflarını kirletmek ve bunlara pislik atmak, buralarda yıkanmak ve eşya yıkamak, hayvan sulamak yasaktır.

 

MADDE 14- Caddenin ve sokağın bir tarafından diğer tarafına görüntü kirliliği yaratacak şekilde kablo, tel, ip vb. geçirmek yasaktır.

 

MADDE 15- İlçe sınırları içerisinde kağıt, ot, çöp vb. olan şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak yasaktır.

 

MADDE 16- İşyerlerinde, evlerinde, parklar ve yollarda, taksi vb. yerlerde müzik yayını ile hangi saatte olursa olsun etrafı rahatsız edenlere, gürültü yapanlara Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanır.

MADDE 17- Cadde, sokak, yol, meydan, tretuvar, yaya kaldırımları, halkın gelip geçtiği yer vb. yerleri herhangi bir şeyle kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek ve işgalde bulunmak yasaktır.

MADDE 18- Etrafa fena koku yayacak ve kirletecek şekilde deri, gübre, paçavra, koltuk vb. sermek, dökmek yasaktır.

MADDE 19- Bina, heykel, anıt, okul, sağlık ocakları, trafo, kamu ve özel işyerleri ile cadde ve sokaklardaki tretuvarları tebeşir, yağlı boya, vb. ile karalamak, yazı yazmak, şekil çizmek, ve buraları her ne suretle olursa olsun kirletmek ve tahrip etmek yasaktır.

MADDE 20- Belediyeden izin alınmaksızın tretuvarların ve kaldırımların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek, kazı yapmak yasaktır. 

MADDE 21- İlçe sınırları içerisinde sivrisineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlü su birikintisi ve pisliğin teşekkülüne sebebiyet vermek, ticari amaçlı gübrelikler oluşturmak yasaktır.

MADDE 22- Kamu kurumları, işyerleri ile cadde, sokak veya yollarda engelliler için ayrılan engelli rampasını veya engelli yolunu kapatmak yasaktır.

MADDE 23- Belediyemiz sınırları içerisinde tüm anayol ve tali yollar üzerinde belediyeden izin alınmadan manav vb. gibi sergi, stant veya teşhir yeri açmak yasaktır.

MADDE 24- Gıda maddeleri satan işyerlerinin etiketsiz ve tarihi geçmiş maddeleri satmaları yasaktır. Etiketsiz ve tarihi geçmiş mallara el konularak ilgili birimlere bildirilir.

MADDE 25- Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, belediyeden ve kolluk kuvvetinden izin almadan açık alanlarda, eğlence, kına gecesi, düğün, şenlik, panayır, organizasyon düzenlemek yasaktır.

MADDE 26- Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak ve para toplamak yasaktır.

 

MADDE 27- Cadde, sokak, yaya kaldırımı, iskele, rıhtım ve meydanları taş, toprak, kum, çakıl, kasa vb. ile işgal etmek yasaktır.

 

MADDE 28- İlçemizde faaliyet gösteren esnaf, işletme dışına, cadde, sokak veya yaya kaldırımlarına satış veya teşhir maksadıyla Belediyece belirlenen yerin dışında gıda maddesi, eşya, masa, sandalye vb. şeyler koyması, oturması, buralarda yemek yemesi, oyun oynaması, tentelerine, işletme önlerine ve Belediyece dikilen ağaçlara herhangi bir şey asılması yasaktır. İşletme sahibinin bunları kaldırmaması durumunda Belediye tarafından kaldırılır.

 

MADDE 29- Şehrin ana caddeleri, kaldırımları ve sokaklarında araç yıkamak yasaktır.

 

MADDE 30- Cadde, sokak ve meydanlarda halı vb. şeyler yıkamak yasaktır.

 

MADDE 31- Bina ve dükkân önlerinde bulunan kaldırımlarda temizlik esnasında gelip geçenlerin üzerini kirletmek, su sıçratmak ve her ne suretle olursa olsun caddeye su akıtmak yasaktır.

 

MADDE 32- İdareye haber vermeden ana şebeke borularından kaçak olarak su kullanmak veya kullandırmak, ana su borularını delmek, bozmak, tahrip etmek, su sayaçlarının yerini değiştirmek yasaktır. Bunlara aykırı hareket edenler hakkında ayrıca ilgili yasalar çerçevesinde suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

MADDE 33- Belediyeye ait aydınlatma direklerinden ve elektrik panolarından kaçak elektrik kullanmak yasaktır. Bunlara aykırı hareket edenler hakkında ayrıca ilgili yasalar çerçevesinde suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

MADDE 34- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve yağmur kanallarının tıkanmasına neden olacak malzeme dökmek, boşaltmak ve Belediyeden izinsiz kanal açmak ve kanal bağlantısı yapmak yasaktır.

 

MADDE 35- Arsaların cadde ve sokağa bakan taraflarını eski hasır, teneke, çuval ve tahta gibi malzemelerle kapatarak görüntü kirliliği yaratmak yasaktır.

 

MADDE 36- Cadde, sokak, meydan ve parklarda kuruyemiş yiyerek kabuklarını yere atmak, yerlere tükürmek, sigara izmariti atmak ve çevreyi kirletmek yasaktır. Kirletenlere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/1 maddesi gereğince gerekli cezai işlem yapılacaktır.

 

MADDE 37- Denize veya sahile çöp, taş, toprak, moloz gibi maddeleri dökmek yasaktır.

 

MADDE 38- Denizde yüzme alanı olarak belirlenen bölüm içerisine her türlü sürat motoru, tekne, kano, vb. deniz araçlarının girmesi, bağlanması, bırakılması yasaktır.

 

MADDE 39- Yüzme alanı içerisinde kedi, köpek vb. hayvanların denize sokulması yasaktır.

 

MADDE 40- Belediyece belirlenen yerler dışında cadde, sokak, meydan, sahil, plaj ve parklarda ateş yakılması, mangal yapılması yasaktır.

 

MADDE 41- Sahillerde turizme hizmet veren tüm motel, otel, büfeler ve diğer işyerleri kendi alanlarının temizliğinden sorumludurlar.

 

MADDE 42- İşletmelerin ve konutların, kendilerine bitişik yapılara ve bahçesine toz çıkartması, is ve dumana maruz bırakması, kanalizasyon, fosseptik, pis veya temiz sularının akıntı ve sızıntısını engel olacak tedbirleri almaması yasaktır.

 

MADDE 43- Çatı ve balkonlarda biriken yağmur sularının tahliyesi için yapılan yağmur su boru ve oluklarını tabana kadar indirmesi zorunludur.

 

MADDE 44- Birden fazla kat bulunan binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt katta oluşacak su sızıntılarına karşı kat malikleri önlem almak zorundadır.

 

MADDE 45- Arsa sahiplerinin boş arsalarının sokak ve meydanlara bakan cephelerini güvenlik perdesi veya duvar ile kapatıp, yangın ihtimaline karşı kuru ot vb. temizliğini yapmaları ve devamlı olarak temiz tutmaları zorunludur.

 

MADDE 46- İşyeri ve mesken sahipleri klima cihazları ile hidrofor ve benzer ekipmanlarını kendi teraslarına veya balkonlarına monte etmek, bu cihazlardan akacak suların yola veya caddeye akmaması, seslerin çevreyi rahatsız etmemesi için gerekli önlemler almaları zorunludur.

 

MADDE 47- Dilencilik yapmak yasaktır.

 

MADDE 48- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde çuval, el arabası, kamyon, kamyonet vb. araçlarla kâğıt, plastik, demir vb. hurda toplamak ve biriktirmek yasaktır. Atıkların Bakanlık ve/veya il müdürlüğünden izin ve/veya çevre lisansı almış tesisler, üretici/yetkilendirilmiş kuruluşlar, atık taşımaya yetkili/lisanslı taşıyıcılar dışında üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi, diğer maddelerle ve yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır.

 

MADDE 49- Belediyeden izinsiz olarak her türlü seyyar satış ve işportacılık yapmak yasaktır.

 

MADDE 50- Belediye mallarına zarar vermek yasaktır

 

MADDE 51- Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek çöp, sakatat vb. şeyleri açıkta taşımak ve atmak yasaktır.

 

MADDE 52- Kapı, pencere ve tuvaletlerden sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye, bitişik evlerin teraslarına çöp süprüntüsü, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve çamaşır suyu dökmek yasaktır.

 

MADDE 53- Binaların pencere, balkon ve teraslarından halı, kilim vb. silkelemek yasaktır.

 

MADDE 54- Kapalı olan market, bakkal ve restoran gibi işletme önlerine açıkta ekmek, simit vb. gıda maddelerinin bırakılması yasaktır.

 

MADDE 55- Gıda ve su sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak yasaktır.

 

MADDE 56- Tedbir almadan bina yüzeylerine saksı vb. tehlike arz edecek malzemeler koymak veya asmak yasaktır.

 

MADDE 57- İşletmelerin düzenli olarak en az yılda bir kez baca temizliğini ve bakımını yaptırmaları zorunludur.

 

MADDE 58- Belirlenen kamp alanları dışında ticari ve konaklama amaçlı izinsiz çadır kurmak, karavanla durmak yasaktır.

 

MADDE 59- Yangın itfaiye yönetmeliğinde belirtilen, bilumum işyerleri ve büroların yangın söndürücü cihaz ve yangın tüpü bulundurması zorunludur.

 

MADDE 60- Su satışı yapan işyerleri ve depolarının sularını (şişe, damacana vb.) güneşte bırakmaları yasaktır.

 

MADDE 61- Deniz sahillerinde paraşütle uçuş yaptırılması, deniz yatağı ve şemsiye hizmeti verilmesi, deniz bisikleti gibi sportif faaliyetler yapılması, belediyenin ve yetkili idarelerin iznine tabidir. Sayılan bu faaliyetler hiçbir şekilde izinsiz yapılamaz. Aksine hareket edenlerin malzemeleri yediemine alınır ve işyeri faaliyetten men edilir.

MADDE 62- Belediyeye ait olan ferforje korkuluk veya demirlere şezlong, sandalye, şemsiye vb. malzemeleri kilitlemek suretiyle bırakmak yasaktır. Yasağa uymayanların malzemesi Belediye tarafından kaldırılır.

MADDE 63- Halk plajında şezlong, şemsiye sandalye vb. malzemeleri hava karardıktan sonra bırakmak yasaktır. Yasağa uymayanların malzemesi Belediye tarafından kaldırılır.

 

İŞYERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 64- İşyeri ile ilgili ruhsatların işyerinde görünür yere asılması mecburidir.

MADDE 65- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olup ta ruhsatta belirtilen faaliyet konusunun dışında faaliyet gösteren işyerlerine idari para cezası kesilerek faaliyet konusuna dönmesi konusunda kanunda belirtilen (15) günlük süre verilir süre sonunda bu kurala uymayan işyerinin ruhsatı iptal edilir.

 

MADDE 66- İşyerlerinde milli bayramlarımızda ve önemli günlerimizde bayrak asmamak veya kirli, yırtık, kırışık bayrak asmak, ayrıca Türk Bayrağı Kanununa aykırı olarak bayrak asmak yasaktır.

 

MADDE 67- Alkollü içki ruhsatı alması gereken işyerlerinin, içki ruhsatı almadan içki vermeleri, içki servisi yapmaları yasaktır. Tespiti halinde tutanak tutularak Mülki Makamlara bildirilir.

 

MADDE 68- Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurmamak veya mesul müdür belgesi almadan çalışılması yasaktır. Tespiti halinde işyeri mesul müdür bulunduruncaya kadar ya da mesul müdür belgesi alınıncaya kadar ticaretten men edilir.

 

MADDE 69- İşyerlerinin önlerindeki çekme mesafeleri ve kaldırımların temizliğinden işyeri sahipleri sorumludur. İşyerlerinin üst katlarına (dam veya çatılara)çirkin görünüm verecek her türlü eşya, masa vb. koymak yasaktır.

MADDE 70- Canlı müzik izin belgesi ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)Canlı Müzik; gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü olarak da ele alınır.

b)Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin canlı müzik izin belgesi almadan canlı müzik yayını yapması yasaktır. Canlı müzik izin belgesi olmayan işletmelerin canlı müzik ses yükselticilerini ve gürültü kaynaklarını kaldırıncaya kadar ticari faaliyeti durdurulur.

c)Canlı müzik izin belgesi olan işletmelerin çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetimi yönetmeliğinin 24. Madde hükümleri dışında müzik yayını yapması yasaktır.

MADDE 71- İşyeri Açma Ruhsatı olduğu halde, ruhsatta belirtilen işyerinin m2 sinin genişletilmesi veya daraltılmasının Belediyeye bildirilmesi ve durumun ruhsata işletilmesi mecburidir.

MADDE 72- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile pastane, kafeterya, diğer sıhhi müesseselerde güvenlik kamerası yerleştirilmesi ve kayıtlarının muhafaza edilmesi, ilgili kurumlarca istenilmesi halinde verilmesi ve ayrıca işletmenin girişindeki uygun bir yere, işyerinin kamera ile izlendiğinin ve kayıt altına alındığının görülecek şekilde belirtilmesi mecburidir.

 

MADDE 73- Belediyemiz alanları içinde faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, ekmek fırınları, simit fırınları ve diğer yeme içme işletmelerinin;

           a)Fırın için baca çıkışlarında sulu filtre takılması,

b)Sulu filtrenin su saatinin takibi için mevcut aboneye bağlı ayrı bir sayaç olması,

c)Apartman dışında konumlanan bacaların bina ile aynı renkte boyanması,

d)Yeni ruhsat alacak işletmelerin kuracakları baca sistemiyle ilgili apartman sakinlerinin tamamından muvafakat almaları,

e)İşletmelerin fırınlarında kullanacakları yakıtın is ve kurum yapmayacak şekilde kaliteli olması gerekmektedir.

MADDE 74- İnternet kafeler, kahvehane, kıraathane ve kafelerin içerisi dışarıdan görülebilecek (perde, jaluzi vb. şekilde kapatılmayacak) şekilde dizayn edilmesi zorunludur. Bodrum katlarında internet kafeler açılamaz. Yönetmelikte belirtilen yaşın altındakilerin internet kafelere girmelerinin yasak olduğunu belirten yazıları işyerinin girişine görülebilecek bir şekilde asmak zorundadır.

 

MADDE 75- Tüm işyerleri içinde gerekli ilk yardım malzemesi olan ecza dolabı bulundurmak zorunludur.

 

MADDE 76- Gıda satışı ve üretimi yapılan umuma açık yeme, içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin sağlık karnelerinin hazır bulunması, istenildiğinde ibraz edilmesi ve periyodik muayenelerinin yaptırılması zorunludur.

 

MADDE 77- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi her türlü işyeri sahibi sattıkları malın fiyatını belirtir etiket ve ilgili mercilerce verilen fiyat tarifesini işyerinde müşterilerin görebileceği uygun bir yere asmak zorundadır.

 

MADDE 78- Gramaja tabi gıda maddelerinin (ekmek, pide simit vs.) eksik gramajda üretilmesi ve satılması yasaktır. Döner, köfte, kebap eksik gramajda müşteriye verilemez. (Dönerciler gramajlı terazi bulunduracaktır.)

 

MADDE 79- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokanta vb. işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları kolay temizlenebilir, yıkanabilir, dezenfekte edilebilir bir madde ile kaplı olması ve bu gibi yerlerde mutfak ve tuvaletin yan yana olması yasaktır.

 

MADDE 80- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olacaktır. Tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.

 

MADDE 81- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda, pastanelerde vb. gıda üretimi yapan işyerlerinde şehir şebekesine bağlı su bulunacaktır.

 

MADDE 82- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır. İşyerinde havalandırma tertibatı bulunacak ısıtma soba, kalorifer ve klima sistemleri ile yapılacaktır.

 

MADDE 83- İşyerleri Belediye Encümenince tespit ve ilan edilmiş bulunan açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir. Aksi halde mevzuat gereği cezalandırılır.

 

MADDE 84- Gıda üretimi yapan işyerleri dahil tüm işyerlerinde ve depolarda, sinek, hamam böceği vs. haşerelerin oluşmamasına karşı önlem alınacaktır. Düzenli aralıklarla Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı bir işletmeye ilaçlama yaptırılması mecburidir.

MADDE 85- Gıda maddesi üretimi, depolanması, satışı ile tüketim yerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak, bu yerlerde hayvanların gıda maddesi ile doğrudan veya dolaylı olarak temas edecek şekilde bulundurulması ve bakımı yasaktır.

 

MADDE 86- İşyerleri ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla iki dolu tüp, konutlar bir dolu tüp bulundurabilir. Evlerde ısınmak amacıyla da olsa sanayii tipi tüp bulundurulamaz.

 

MADDE 87- İlçemizde damacana su satışı yapan su istasyonu ve bu istasyonlara bağlı servis araçlarında emniyet bandajı, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmeyen, tescilli amblemi (logosu) olmayan damacana su bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. Bu tür damacana bulundurulan ve satan su istasyonu ve bu istasyonlara bağlı servis araçlarına 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı insani tüketim amaçlı sularla ilgili yönetmelik hükümlerince işlem yapılır. Su istasyonlarında damacanalara kaçak su dolumu yapmak yasaktır.

MADDE 88- Gıda maddesi üreten imalathaneler ve perakende satış yapan iş yerlerinde;

a)İş esnasında çalışanların iş önlüğü, eldiven, galoş ve bone giymeleri,

b)Çalışanların saç, sakal, tırnak vb. kişisel temizliklerinin iyi ve bakımlı olması,

c)Çalışanların portör muayeneleri ve periyodik muayenelerinin zamanında yaptırılması,

d)İş yerinin genel durumunun sürekli olarak temiz ve bakımlı olması,

e)İş yerinde kullanılan bilumum malzemelerin sağlam, temiz ve bakımlı olması,

f)İş yerinde yeterli sayıda ağzı kapaklı çöp kovası bulundurulması,

g)İmalathanelerin dışarıdan böcek ve haşere girmesini engelleyici önlemlerin alınmış olması,

h)Yıkanmadan, soyulmadan ve pişirilmeden yenilen gıda maddelerinin bulunduğu raf ve tezgâhların toz ve haşereden koruyucu önlemlerin alınmış olması zorunludur.

MADDE 89- Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde (oto yıkama, mermerci, zeytinyağı fabrikası, şarap imalathaneleri vb. gibi) atıklarını ve kirli sularını doğrudan sokağa, yola, dere yatağına ve denize akıtmaları yasaktır. Bu iş yerlerinin biriken atıklarını kendi imkânları ile Belediyece belirlenen yerlere taşımaları zorunludur.

 

MADDE 90- Her türlü tartı ve ölçü aletleri Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek, damgalattırılacak ve terazi müşterinin göreceği şekilde olacaktır.

 

MADDE 91- Pişmeden, yıkanmadan ve kabukları soyulmadan tüketilecek gıda maddelerini satanlar, bu gıda maddelerini ambalaj veya kutulara koyacaklar, kesinlikle elle dokunmayacaklardır. Ayrıca ambalajlı olup bozulabilecek (lokum, pişmaniye, şeker vb. gibi) gıda maddelerinin işyeri dışında ve güneş altında satışa sunulması yasaktır.

MADDE 92- Ambalajsız ekmeklere çıplak elle temasın engellenmesi için gerekli tedbirler (tek kullanımlık eldiven)alınacaktır.

MADDE 93- Berber dükkanlarında; saç ve sakal kırpıntıları ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı çöp bidonunda toplanacaktır. Berberler çalışırken uygun bir önlük giyecekler, gerek sıhhi temizliklerine ve gerek dükkan içindeki her şeyin temizliğine çok dikkat edeceklerdir. Havlular ve önlükler gayet temiz olacak ve bir defa kullanıldıktan sonra yıkanıp ütülenmeden tekrar kullanılmayacaktır. Tıraş malzemeleri ve aletleri daima kapalı tutulan kapların içinde bulundurulacak ve pudralar her müşteriye ayrı bir pamuk parçası ile sürülecek ve bir kere kullanılan pamuklar derhal atılacaktır. Ustra, makas, makine gibi aletler hususi kuru hararet fırınlarında veya otoklavlarda temizlenecektir. Tıraş olurken müşterilerin koltukta başlarını dayadıkları yer her defasında ayrı ve temiz kağıtla örtülecektir.

MADDE 94- İşletmeler bitkisel atık yağlarını, ambalaj atıklarını (kağıt, karton, cam vb.) kendi alanlarında biriktirmek suretiyle Belediyenin anlaşmalı olduğu lisanslı firmalara vermeleri mecburidir. Vermedikleri takdirde işyerine cezai müeyyide uygulanacaktır.

 

MADDE 95- İnsanların yiyip içmesine, konaklamasına, temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, otel, hamam, bar, disko vb. yerleri işletenler; buralarda yenilecek, içilecek ve yapılacak işlerin ücretlerini iri ve okunaklı harflerle yazacak ve herkesin görüp okuyabileceği yerlere asacak, müessesece bastırılmış ve tasdikli küçük listeler (bağlı bulundukları odalardan almış oldukları) halinde örneklerini de masalar üzerinde bulunduracaklardır. Restoranlar 1 adet 80x120 ebadında tabela bulundurabilirler. Bunun haricinde tabela bulundurulması yasaktır.

Devamı...

Close
Close