T.C. Şarköy Belediyesi | Resmi İnternet Sitesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
 
 
 
Kuruluş
 
MADDE 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Bele- diye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.
 
Tanımlar
 
MADDE 2. Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir.
 
Müdürlük  : Şarköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
 
Müdür      : Şarköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü
 
 
Çalışma İlkeleri :
 
MADDE 3. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
 
3.2. Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
 
3.3. Çevre temizliğini; evlerimizin ve işyerlerimizin temizliği kadar önemsemek.
 
3.4. Temiz bir kentin, temiz bir toplum oluşumuna doğrudan katkı sağladığı bilinciyle
çalışmak.
 
3.5. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konusunda; meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, resmi kurum ve kuruluşlarla, eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak.
 
Personel Yapısı
 
MADDE 4. Temizlik İşleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.
 
 
 
Organizasyon Yapısı
 
MADDE 5. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; Saha Temizlik Hizmetleri, Atık Toplama Hizmetleri, Pazar Yerlerinin Temizlik Hizmetleri, Sivrisinek ve Diğer Haşeratla Mücadele Hizmetleri, İdari ve Mali İşlemler konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur.
 
Organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.
 
Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri
 
MADDE 6. Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
6.1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuat ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
 
6.2. Belediye tarafından yapılması uygun görülen tüm temizlik hizmetlerini; etkin, düzenli ve verimli bir biçimde, mevsimlere göre oluşturulacak bir plan ve program dahilinde yürütmek.
 
6.3. İlçe bütününde; cadde, sokak, kaldırım ve meydanların günlük genel temizliğini yapmak ve sürekli temiz tutulmasını sağlamak. Bu konuda;
 
 
 1. Yeteri miktarda araç, gereç ve temizlik elemanı istihdam etmek.
 
 1. Gerektiğinde kaldırım, yol ve meydanların yıkanması işlemini yapmak.
 
 1. Cadde, sokak, kaldırım ve meydanların kirletilmemesi konusunda ilçe halkının bilinçlenmesini sağlayacak her türlü etkinlik ve faaliyette bulunmak, afiş ve pankart asmak, halkın rahatlıkla görebileceği ve ulaşabileceği yerlere çöp kutuları ve kumbaraları koymak, bunların günlük temizliklerini yapmak, gerektiğinde yıkamak ve dezenfekte etmek.
 
 1. Kış mevsiminde; cadde ve sokak kenarları ile kaldırım ve meydanların kar ve buz temizliğini yapmak.
 
6.4. Belediye sınırları içerisindeki yerleşim alanlarında;
 
 1. Konutlarda üretilen evsel katı atıkları (çöpleri) çevreyi rahatsız etmeden günlük olarak toplamak.
 
 1. İşyeri, okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen evsel nitelikli katı atıkları (çöpleri), çevreyi rahatsız etmeden günlük olarak toplamak.
 
 1. Toplanan bu evsel ve evsel nitelikli katı atıkları ; görünüş, koku, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla atık depolama alanlarına taşımak.
 
 1. Çöp torbalarının bırakıldığı yerlerin temizliğini yapmak, gerektiğinde yıkamak ve dezenfekte etmek.
 
6.5. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için;
 
 1. Ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları uygulamaya koymak.
 
 1. Ambalaj atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri almak.
 
 1. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek.
 
 1. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipmanı, poşetleri, kumbaraları usulünce temin ederek gerekli yerlere koymak, bilgilendirme veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak.
 
 1. Ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda; apartman ve site yönetimleriyle, okullarla, eğitim kuruluşlarıyla, hastanelerle, sağlık kuruluşlarıyla, spor salonlarıyla, stadyumlarla, mağaza – market - süpermarket -hipermarket ve benzeri iş yerleriyle, iş merkezleriyle, alışveriş merkezleriyle, otellerle, lokantalarla, büfelerle, otobüs-minibüs ve taksi duraklarıyla, metro istasyonlarıyla işbirliği yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 
6.6. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, pil ve akümülatör atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için;
 
 1. Pil ve akümülatör atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları uygulamaya koymak.
 
 1. Pil ve akümülatör atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri almak.
 
 1. Pil ve akümülatör atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek.
 
 1. Pil ve akümülatör atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipmanı, poşetleri, kumbaraları usulünce temin ederek gerekli yerlere koymak, bilgilendirme veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak.
 
 1. Pil ve akümülatör atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda; apartman ve site yönetimleriyle, okullarla, eğitim kuruluşlarıyla, hastanelerle, sağlık kuruluşlarıyla, iş merkezleriyle, alışveriş merkezleriyle, otellerle, otobüs-minibüs ve taksi duraklarıyla, elektronik aletlerin tamir ve bakım servisleriyle, araç tamir ve bakım servisleriyle, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerle, akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerle işbirliği yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 
6.7. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, elektrikli ve elektronik eşya atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için;
 
 1. Elektrikli ve elektronik eşya atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları uygulamaya koymak.
 
 1. Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri almak.
 
 1. Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek.
 
 1. Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü bilgilendirme veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak.
 
 1. Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda; apartman ve site yönetimleriyle, okullarla, eğitim kuruluşlarıyla, resmi kurum ve kuruluşlarla, iş merkezleriyle, alışveriş merkezleriyle, otellerle, elektrikli ve elektronik aletlerin tamir ve bakım servisleriyle, elektrikli ve elektronik eşyaların dağıtımını ve satışını yapan işletmelerle işbirliği yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 
6.8. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak;atık motor yağları, atık şanzıman ve diferansiyel yağları,atık gres ve hidrolik sistem yağları, atık trafo yağları, atık türbin ve kompresör yağları ile diğer endüstriyel yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için;
 
 1. Yağ atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları uygulamaya koymak.
 
 1. Yağ atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri almak.
 
 1. Yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek.
 
 1. Yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü bilgilendirme veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak.
 
 1. Yağ atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda; resmi kurum ve kuruluşlarla, elektrik ve doğalgaz dağıtım kuruluşlarıyla, şantiyelerle, atık yağ üreten sanayi kuruluşlarıyla, araç tamir ve bakım servisleriyle, akaryakıt istasyonlarıyla işbirliği yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 
6.9. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için;
 
 1. Bitkisel yağ atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları uygulamaya koymak.
 
 1. Bitkisel yağ atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri almak.
 
 1. Bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek. Bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü bilgilendirme veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak.
 
 1. Bitkisel yağ atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda; apartman ve site yönetimleriyle, yemekhanesi bulunan kurum ve kuruluşlarla, okullarla, yurtlarla, eğitim kuruluşlarıyla, hastanelerle, sağlık kuruluşlarıyla, otellerle, yemek fabrikalarıyla, lokantalarla, pastanelerle ve benzeri tesislerle işbirliği yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 
6.10. Tıbbi Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak; enfeksiyöz atıklar, patolojik atıklar, kesici ve delici atıklar gibi tıbbi atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Bunun için;
 
 1. Tıbbi atıklar yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak, bu planları uygulamaya koymak.
 
 1. Tıbbi atıklarının, evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri almak.
 
 1. Tıbbi atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek.
 
 1. Tıbbi atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü bilgilendirme veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak.
 
 1. Tıbbi atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda; hastanelerle ve diğer sağlık kuruluşlarıyla, huzurevleriyle, askeri birliklerle, sosyal hizmet kuruluşlarıyla doğrudan işbirliği yapmak; okullarla ve diğer eğitim kuruluşlarıyla dolaylı olarak işbirliği yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 
6.11. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak;
 
 1.   ÖTL atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirleri almak.
 
 1.   ÖTL atıkları için geçici depolama alanlarının oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak.
 
 1.  Mücavir alan içinde ÖTL üreticilerinin açık alanda ÖTL biriktirmesini önlemek.
 
 1. ÖTL atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek.
 
 1. ÖTL atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü bilgilendirme veya yönlendirme amaçlı afiş ve pankartları bastırıp ilgili yerlere asmak veya astırmak.
 
 1. ÖTL atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve belediyenin istediği şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda; resmi kurum ve kuruluşlarla, şantiyelerle, nakliye şirketleriyle, lastik değişimi yapan işyerleriyle, askeri birliklerle işbirliği yapmak, aykırı hareket edenler hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 
6.12. Buzdolabı, çamaşır makinesi, dolap, yatak, masa, sandalye, koltuk ve kanepe gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan iri hacimli katı atıkların ortadan kaldırılmasını sağlamak ve iri katı atık sahipleri hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemleri yapılmasını sağlamak.
 
6.13. Belediye sınırları içerisinde umumun gelip geçeceği yerlere rastgele olarak atılmış olan hafriyat toprağı, inşaat atıkları, yıkıntı atıkları, tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları, bitkisel atıklar ve bahçe toprağı gibi atıkları; çevreye zarar vermeden, belediyenin araç ve gereçleriyle ya da hizmet satın alma yöntemiyle ortadan kaldırtmak ve sorumlu olan atık üreticileri hakkında mevzuatta öngörülen yasal işlemleri yapılmasını sağlamak.
 
6.14. Pazar yerlerinin temizliğini yapmak, biriken artık ve atıkları kaldırmak ve çevreyi
kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla atık depolama alanlarına taşımak. Gerektiğinde
Pazar alanlarını yıkamak ve dezenfekte etmek.
 
6.15. Belediye sınırları içerisindeki tüm mahallelerde; sivrisinek, kara sinek, lavra ve diğer haşeratla mücadele etmek için ilaçlama yapmak. Bu iş için gerekli olan makine, araç, gereç ve kimyasal ürünleri usulünce temin etmek. Belediye hizmet binalarının ilaçlanmasında ilgili birimlere yardımcı olmak.
 
6.16. İlçe halkının çevre temizliği bilincini artırmak ve atık toplama sistemine uyumunu sağlamak amacıyla;
 
 1. El ilanı, broşür, kitapçık, CD veya kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların ilçe kamuoyuna ulaşmasını sağlamak,
 
 1. Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.
 
 1. Sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte proje ve çalışma grupları oluşturmak ve bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik desteği vermek.
 
 
 
6.17. Başkanlık makamının onayıyla, Belediye sınırları içerisindeki ibadet yerlerinin halılarının ve iç temizliğinin yapılmasını sağlamak. Bu uygulama için gerekli olan her türlü mal ve hizmet satın alma işlemini usulünce yapmak.
 
6.18. Doğal afetlerle karşılaşıldığında, oluşabilecek su baskınlarının önlenmesi ve bertaraf edilmesinde başta Şarköy Belediyesi birimleri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak.
 
6.19. Resmi bayramlarda, törenlerde, anma ve sosyal etkinliklerde; etkinlik öncesinde ve sonrasında alan temizliğini yapmak.
 
6.20. Belediyenin temizlik ve ilaçlamayla ilgili etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için, Belediye Başkanı’nın onayını alarak pankart ve afiş hazırlatmak, hazırlanmış olan afişleri ve pankartları uygun görülen yerlere asılmasını sağlamak.
 
6.21. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün Müdürlüklerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.
 
 
Temizlik İşleri Müdürünün Görevleri
 
MADDE 7. Temizlik İşleri Müdürünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün Müdürlerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.
 
 
Temizlik İşleri Müdürünün Yetkileri
 
MADDE 8. Temizlik İşleri Müdürünün yetkileri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.
 
Temizlik İşleri Müdürünün Sorumlulukları
 
MADDE 9. Temizlik İşleri Müdürünün sorumlulukları, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
9.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan Bütün Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.
 
Temizlik İşleri Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları
 
MADDE 10. Temizlik İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.
 
 1. 4857 sayılı İş Kanunu,
 
 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu
 
 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 
 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 
 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 
 1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 
 1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 
 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 
 1. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 
k.4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 
 1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 
 1. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 
 1. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
 
 1. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
 
 1. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
 
 1. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
 
 1. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği,
 
 1. Tıbbi Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
 
 1. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,
 
 1. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
 
 1. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
 
 1. İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuat,
 
 1. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.
 
 

Close
Close