T.C. Şarköy Belediyesi | Resmi İnternet Sitesi | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK,
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
 Kuruluş
MADDE 1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri ile 22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümleri çerçevesinde Şarköy Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 31 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.
Personel Yapısı
MADDE 2.  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısı; Müdür, İdari İşler Servisinden oluşur.
Amaç
MADDE 3. Bu Yönetmeliğin amacı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 4. Bu Yönetmelik, Şarköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü kapsar.
Dayanak
MADDE 5. Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak çıkartılmış olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.
Bu yönetmelik T. C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 20.02.2015 Tarih ve 13316537-249-4467 sayılı Muhtarlar Talebi konulu 2015/8 nolu genelgenin verdiği işleyiş ve yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.
Tanımlar
 MADDE 6. Bu Yönetmelikte adı geçen;
Belediye                         :Şarköy Belediyesini,
Belediye Başkanı          :Şarköy Belediye Başkanını,
Belediye Başkan Yrd   :Şarköy Belediye Başkan Yardımcısını,
Başkanlık               :Şarköy Belediye Başkanlığını,
Müdürlük             : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün,
Müdür                   : Muhtarlık İşleri Müdürünü,
Personel                : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personeli ifade eder.
Temel İlkeler
MADDE 7. Şarköy Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün çalışmalarında;
 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.
Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8. Bu yönetmelikte sayılan görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; Kamu Kurumları ve vatandaş taleplerinin incelenerek cevaplandırılması ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapmak.
 1. Elektronik ortamda gelen talepleri, doğrudan sistem üzerinden ilgili birime yönlendirmek, diğer yollarla belediyeye ulaşan muhtar talepleri de bu sisteme kaydetmek.
 2. Bakanlıkça kurulan sistemin işletilmesi için genelgedeki iş ve işlemleri yürütmek.
 3. Sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda rapor alınacak olup toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen talep gerekçelerini vali yardımcısı ile Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısının bilgisi dahilinde sisteme işlemek.
 4. İletilen taleplerin sonucunu, sistem üzerinden takip edilebileceği gibi muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile de bildirmek.
 5. Bakanlık, valilik ve Büyükşehir Belediyesinden gelen yazılar müdürlüğümüzce titizlikle ele almak, takip edilerek ivedilikle gereğini yapmak.
 6. Diğer ilgili kamu kurumlarıyla koordineli çalışmak.
 
 
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9. Muhtarlık İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
 
 1. a) Müdürün Görevleri;
1) Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü tedbiri almak,
2) Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, varsa aksaklıkları gidermek,
3) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,
4) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlatıp uygulamak,
5) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlamak,
6) Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılmak,
 7) Diğer müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,
8) Müdürlüğünün birimlerince hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetlemek, yönlendirmek ve onaylamak,
9) Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve yazılı hale getirilmesini sağlamak,
10) Hizmet ve uygulamalarda aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak. Bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak,
 11) Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerini kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek,
12) Müdürlüğün harcama yetkilisi görevini yürütmek,
13) Bilgi edinme yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili verilen dilekçelere en geç 15 iş günü içerisinde yazılı cevap vermek.
 
 1. b) Müdürün Yetkileri;
1) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak,
2) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.
 
İdari İşler Servisi
MADDE 10.  İdari İşler Servisi Personeli;
 1. a) Müdürlük ihtiyaçlarını temin etmek ve bunlara ilişkin tüm ödeme evraklarını hazırlamak,
 2. b) Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek, takip etmek,
 3. c) Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını gerçekleştirmek ve yazışma evraklarının standart dosya planına uygun olarak dosyalama ve arşivlemesini sağlamak,
 4. d) Memur ve işçi personelin devam durumu, rapor, izin, gibi konuları belirleyen tabloyu düzenlemek.
 5. e) Müdürlüğe gelen ve giden evrakları gününde bilgisayara kayıt etmek.
 6. f) Müdürden havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere vermek.
 7. g) Müdürlüğün aylık ve yıllık çalışma raporunun hazırlanmasını sağlamak,
 8. h) Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş ve diğer malzemelerinin alınmasının teminini sağlamak.
ı) Müdürlük demirbaşına kayıtlı tüm malzemeler ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.
 1. i) Arşiv yönetmeliği doğrultusunda dosyalama işleminin yapılmasını sağlamak.
 2. j) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmaları yapmak.
 
 
 
Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler
MADDE 11. Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel hükümler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 12. Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE   13 . Bu yönetmelik hükümlerini Şarköy Belediye Başkanı yürütür.
 

Close
Close