T.C. Şarköy Belediyesi | Resmi İnternet Sitesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
 
Kuruluş
 
MADDE 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.
 
Tanımlar
 
MADDE 2.  Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir.
 
Müdürlük : Şarköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 
Müdür       : Şarköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü
Çalışma İlkeleri :
 
MADDE 3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
 
3.2. Kamu yararını üstün tutarak; toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı kentsel planlamalar yapmak.
 
3.3. Kent estetiğinin ve kentsel beğeni düzeyinin geliştirilmesi için cephe mimarisi ve peyzaj çalışmalarına yön vermek.
 
3.4. Engellilerin kent yaşamında karşılaşacağı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik planlama ve uygulamalar yapmak.
 
Personel Yapısı
 
MADDE 4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, Mimar, Mühendis, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.
 
Organizasyon Yapısı
 
MADDE 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; Planlama İşlemleri, Harita ve İmar Uygulama İşlemleri, Proje Kontrol ve Ruhsat İşlemleri, Yapı Denetim ve İskan İşlemleri, İdari ve Mali İşlemler konula Organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri
 
MADDE 6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili Genel Tebliğleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer Kanun-Tüzük ve Yönetmeliklerin kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli Planlama İşlemleriyle ilgili olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda
 
6.2. Planlama İşlemleriyle ilgili olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda;
 
 1. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını yapmak / yaptırmak,
 
 1. Islah İmar Planlarını yapmak / yaptırmak,
 
 1. Revizyon İmar Planlarını yapmak / yaptırmak,
 
 1. Koruma Kurullarının uygun görüşleri doğrultusunda Koruma Amaçlı İmar Planlarını hazırlamak,
 
 1. İmar Planı Değişikliklerini hazırlamak,
 
 1. Yapılan bütün bu çalışmaları Başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak,
 
 1. Belediye Meclisince onaylanan planları Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Büyükşehir Belediyesinin ilgili dairesine göndermek.
 
 
 • . İmar uygulamalarıyla ilgili olarak, kesinleşen imar planları doğrultusunda;
 
 1. İmar uygulamalarıyla ilgili olarak, kesinleşen imar planları doğrultusunda;
 
 1. Uygulama imar planlarını (parselasyon planlarını) yapmak / yaptırmak, askı-ilan işlemleri ve itirazlarını değerlendirmek.
 
 1. Parselasyon planları, İfraz, tevhit, ihdas, yola terk, irtifak dosyalarını inceleyip onay için Belediye Encümenine sunmak.
 
 1. Parselasyon planları, ifraz, tevhit, ihdas, yola terk ve irtifak dosyalarını, kadastral kontrollerinin yapılması için Kadastro Müdürlüğüne göndermek,
 
 1. Uygunluk halinde tapu tescili için dosyanın Tapu Müdürlüklerine gönderilmesini takip etmek.
 
 
6.4. Halihazır Haritaları yapmak ve Yol Profillerini belediyenin ilgili birimleriyle koordineli olarak hazırlamak / hazırlatmak.
 
6.5. İmar Durum Belgesi (Çap) ve Yol Kotu Belgesi vermek.
 
6.6. Proje kontrolleriyle ilgili olarak, Yapı Ruhsatı almak üzere yetkili mimar ve mühendislerce hazırlanmış olan;
 
 1. Mimari Proje, Peyzaj Projesi, Isı Yalıtım Projesi , Jeolojik Etüd, Statik Proje, Sıhhi Tesisat Projesi, Kalorifer Tesisatı Projesi , Havalandırma Tesisat Projesi ve Asansör Avan Projesi gibi projeleri; imar mevzuatı çerçevesinde kontrol etmek, eksiklik yoksa projeleri tasdik etmek.
 
 1. Elektrik Tesisatı Projesi, Enerji Kimlik Belgesi, Doğalgaz Tesisatı Projesi, İletişim Tesisatı Projesi, Yangın Tahliye Projesi, Yangın Algılama Projesi, Yangın Söndürme Projesi ve Asansör Uygulama Projesi gibi projeleri de Yetkili Kuruluşların onayıyla birlikte istemek.
 
6.7. Yapı Ruhsatı işlemleriyle ilgili olarak, projelerin tasdik edilmesi ve mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasını müteakip;
 
 1. Özel yapılarda 3194 sayılı imar kanununun 21. 22. 23. maddelerine göre ilgililerin Yapı Ruhsatlarını (İnşaat İzin Belgesi) vermek.
 
 1. Resmi yapılarda ise 26. maddeye göre ilgililerin Yapı Ruhsatlarını (İnşaat İzin Belgesi) vermek.
 
6.8. Yüklenicinin veya fenni mesulün ölümü yada değişikliği halinde, sorumlu yapı denetim kuruluşunun değişikliği durumunda Yapı Ruhsatlarını yenilemek.
 
6.9. Yapı Ruhsatı formunda adı geçen ve yapı denetim kuruluşlarınca yapılan Temel Vizesi, Subasman Seviye Kontrolü, Isı Yalıtım Vizesi gibi vize işlemlerine ilişkin kontrolleri yapmak ve projelerine uygunluk halinde ise onay işlemlerini yapmak.
 
6.10. Cins Değişikliği işlemlerini yapmak.
 
6.11. Ruhsatlı binaların inşaatı sürecinde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereğince;
 
 1. Yapı Denetim Kuruluşlarının Hizmet Bedellerinin (Hak ediş) tahakkuk ve ödeme işlemlerine esas teşkil eden evrakları kontrol ederek onaylamak.
 2. Yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerin sicil notlarını, Yapı Denetim Sistemi üzerinden ilgili formlara kayıt ederek onaylamak.
 
6.12. İmara aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında;
 
 1. Ruhsat alınmadan yapıya başlanılıp başlanılmadığı veya ruhsatlı yapıların ruhsat ve eklerine aykırı yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
 
 1. Bu konudaki ihbar ve şikayetleri dikkate alarak gerekli inceleme ve tespitleri yapmak,
 
 1. Aykırılıkların tespit edilmesi halinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapmak.
 
6.13. Yıkılacak derecede tehlikeli yapıların tespit edilmesi halinde;
 
 1. 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereğince kolluk kuvveti marifetiyle yapıların boşaltılmasını ,
 
 1. Sahiplerince yıktırılmasını,
 
 1. Bu mümkün olmaz ise Belediyece yıktırılarak yıkım masraflarının yapı sahiplerine sağlayacak işlemleri yapmak.
 
6.14. Kamunun selametini sağlamak için, 3194 sayılı İmar Kanununu 40. Maddesi gereğince;
 
 1. Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden enkaz ve birikintilerin,
 
 1. Şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin,
 
 1. Gürültü ve duman tevlit eden tesislerin ,
 
 1. Hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzerlerinin, mahzurlarının giderilmesi konusunda ilgililere gerekli tebliğ işlemlerini yapmak.
 
 1. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde, belediyece
mahzurun giderilmesini sağlamak ve yapılan masrafın arsa veya yapı sahiplerin-
den tahsil edilmesini sağlayacak işlemleri yapmak.
 
6.15. Yapı ruhsatı almış olan binaların tamamlanmasından sonra yapılan incelemede;
 
 1. Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığının,
 
 1. Kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığının,
 
 1.   Yapı Denetim Kuruluşuyla , SGK ve ilgili Vergi Dairesi ile ilişiğinin olmadığının, tespit edilmesi halinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 30. Maddesine göre Yapı Kullanma İzin Belgesini (İskan) tanzim ederek vermek.
 
6.16. Asansör İşletme Ruhsatı vermek.
 
6.17. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün Müdürlüklerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.
 
İmar ve Şehircilik Müdürünün Görevleri
 
MADDE 7. İmar ve Şehircilik Müdürünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün Müdürlerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.
 
7.2. Kıymetli evrakları, Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgelerini Müdürlük adına onaylamak ve üst onay için Başkanlık Makamına sunmak.
 
İmar ve Şehircilik Müdürünün Yetkileri
 
MADDE 8. İmar ve Şehircilik Müdürünün yetkileri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.
 
8.2. Kıymetli evrakları, Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgelerini Müdürlük adına onaylamak.
 
İmar ve Şehircilik Müdürünün Sorumlulukları
 
MADDE 9. İmar ve Şehircilik Müdürünün sorumlulukları, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
9.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan Bütün Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları
 
MADDE 10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.
 
 1. 3194 sayılı İmar Kanunu,
 
 1. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun,
 
 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 
 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 
 1. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
 
 1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 
 1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 
 1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 
 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 
 1. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
 
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 
 1. 4857 sayılı İş Kanunu,
 
 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 
 1. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,
 
 1. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 
 1. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 
 1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 
 1. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hazırlamıyor,
 
 1. İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik.
 
 1. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği,
 
 1. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,
 
 1. Otopark Yönetmeliği,
 
 1. Sığınak Yönetmeliği
 
 1. Asansör Yönetmeliği,
 
 1. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,
 
 1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
 
 1. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği,
 
 1. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.
 
 
 
 

Close
Close