T.C. Şarköy Belediyesi | Resmi İnternet Sitesi | Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
 
Kuruluş
 
MADDE 1. Fen İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.
 
Tanımlar
 
MADDE 2. Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir.
 
Müdürlük : Şarköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
 
Müdür       : Şarköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü
 
Çalışma İlkeleri :
 
MADDE 3. Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
3.1.  Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
 
3.2.  Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
 
3.3. İlçemizdeki meydanları, yolları ve kaldırımları, nitelik olarak Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmaya çalışmak.
 
3.4. Belediyemiz adına yapılan yapım işlerinin tüm süreçlerini, ilgili meslek mensuplarına ve kuruluşlarına öncülük ve örneklik teşkil edecek bir itina ve disiplin içerisinde tamamlamak.
 
3.5. Halkın dışarıya çıkma ihtiyacı hissettiği tüm mevsim ve günlerde; kent meydanlarının, yolların ve kaldırımların, kullanılabilir ve istifade edilebilir durumda olmalarını sağlamak.
 
3.6. Müdürlüğün uygulamalarını bütçe hedefleri ve performans programı çerçevesinde sürekli takip ederek, yıl içerisinde yaşanabilecek olası krizleri önceden kestirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 
Personel Yapısı
 
MADDE 4. Fen İşleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, Mimar, Mühendis, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.
 
 
 
 
Organizasyon Yapısı
 
MADDE 5. Fen İşleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 
Müdürlük bünyesindeki; yol açma ve yol yapım hizmetleri, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetleri, kaldırım ve refüj yapım hizmetleri, ihale işleri, yapı ve onarım işleri, kontrollük ve hak ediş işlemleri, altyapı koordinasyonu, atölyeler, idari ve mali işlemler konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur.
 
Organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.
 
Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.
 
Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri
 
MADDE 6. Fen İşleri Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
6.1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuat ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
 
6.2. İmar planları, imar programları, imar uygulamaları ve kamulaştırmalar gereğince açılması gereken meydanları, yeni yolları ya da genişletilecek yolları; imar planındaki koordinat ve ölçülere göre açmak, belirlenmiş yol kotlarına göre kazı yada dolgu yaparak yol üst kotunu düzenlemek, imar planlarıyla arazinin uyumsuz olduğunun tespiti halinde teknik rapor hazırlamak ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak sorunun çözülmesini sağlamak, yol düzenlemesi sebebiyle ihtiyaç duyulan; istinat duvarlarını, menfezleri, drenaj kanallarını, refüjleri ve rögarları yapmak/yaptırmak, genişletilen yollarda müdürlükçe yıkılan ve sahiplerine bedelleri ödenmemiş ihata duvarlarını yeni yol eksenine göre yapmak/yaptırmak.
 
6.3. İmar Planlarında yol, meydan, yeşil alan, park, rekreasyon alanları, belediye hizmet alanı olarak belirlenmiş yerlere isabet eden mevcut yapıları; meclis veya encümen kararlarına istinaden alınmış ve uygulama açısından kesinleşmiş mahkeme kararlarına, tarafların uzlaşarak kabul ettikleri kamulaştırma kararlarına, yapı sahiplerinin taleplerine yada yasal iş ve işlemler açısından kesinleşmiş diğer resmi kararlara istinaden yıkım ve enkaz kaldırma işlerini yapmak/yaptırmak.
 
6.4. İmar mevzuatı gereğince; ilgili Müdürlüğün tespitleri ve taleplerine istinaden yerleşim alanlarındaki kaçak yapıların, kaçak yapı ilavelerinin, kaçak olarak yapılan gecekondu niteliğindeki yapıların, metruk yapılar ile mail-i inhidam durumundaki yapıların yıkılmasına ilişkin olarak belediye meclisi yada belediye encümeni tarafından alınan yıkım kararlarının uygulanmasında ilgili Müdürlüğün koordinasyonunda yıkım ve enkaz kaldırma işlerini yapmak/yaptırmak.
 
6.5. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) ve ilgili mevzuatı çerçevesinde; Riskli Alan içinde veya dışında olup, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen Riskli Yapıları, ilgili idarelerin ya da belediyenin ilgili müdürlüğünün talebi doğrultusunda yıkım ve enkaz kaldırma işlerini yapmak/yaptırmak.
 
6.6. İhtiyaç halinde;
 
 1. İmar yollarının kenarlarına, dere kenarlarına, heyelan olma ihtimali bulunan yerlere istinat duvarı yapmak/yaptırmak.
 
 1. Özel şahıslara ait parsellerin kenarlarında yapılması gereken istinat duvarlarını yapmak/yaptırmak,
 
 1. Kendiliğinden göçme yada yıkılma tehlikesinden dolayı yıktırılması gereken istinat duvarlarını yıkmak/yıktırmak,
 
 1. Masraflarının ilgililerinden tahsili için gerekli olan tüm teknik bilgi ve belgeleri tanzim etmek.
 
6.7. Yapılması gereken yolların, meydanların ve kaldırımların; sanat yapılarıyla birlikte uygulama projelerini hazırlamak/hazırlatmak, projeye uygun olarak mahal listelerini, metraj listelerini, birim fiyat ve imalat tariflerini, yaklaşık maliyetlerini, ihaleye esas idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak.
 
6.8. Yaya ve araç trafiğinin tehlikesiz ve konforlu bir şekilde yürütülmesi için, Belediyenin uhdesinde bulunan yolları üst yapı malzemeleriyle kaplamak/kaplatmak. Yol kaplama çalışmaları için gerekli olan üstyapı malzemelerini ihtiyaca göre zamanında temin etmek, ekip ve ekipmanı koordine etmek, yol üst kaplamasına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
 
6.9. Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan, bütçede ödeneği ayrılmış olan her türlü hizmet binalarını, sosyal - kültürel ve eğitim amaçlı binaları, sosyal hizmetlere yönelik binaları, sportif faaliyetlere yönelik yapıları, yüzme havuzlarını, kent donatılarını, altyapı ve üstyapı tesislerini yapmak/yaptırmak, Belediyeye ait her türlü yapının ve altyapı tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.
 
6.10. Başkanlık makamının onayıyla;
 
 1. İlçe sınırları içerisinde veya kardeş belediyeler bünyesindeki okulların ve diğer kamu binalarının bakım ve onarımları ile okul ve hizmet binalarının yapım işlerini yapmak/yaptırmak.
 
 1. Belediye Kanununun 75. Maddesi uyarınca; diğer idarelere ait benzer hizmetleri yapmak/yaptırmak.
 
 
 1. Yukarıda sayılan tüm yapım ve onarım işlerinin yüklenicileri ile ilgili maliye kurumları ve sosyal güvenlik kurumları nezdinde mevzuatın gerektirdiği işlemlerin yapılmasını takip etmek.
 
6.11. Belediye hizmetlerine yönelik olarak yapılacak ve onarılacak olan yapıların, yolların, meydanların ve kaldırımların yapım işlerinin ihale işlemlerini Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı kapsamında ihale yolu ile gerçekleştirmek, kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
 
6.12. Yetkili kurulların kararına istinaden; Asfalt plenti, beton santrali, beton parke ve beton bordür üretim tesisleri ve benzeri tesisleri kurmak.
 
6.13. Yatırım hizmetlerinde kullanılan her türlü yapı elemanlarını üretmek üzere atölyeler kurmak/kurdurmak, mevcut atölyeleri ekipman ve kapasite yönünden geliştirmek ve yenilemek, bu atölyelerde diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu yapı ve kullanım elemanlarını üretmek ve gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak.
 
6.14. Parkların tüm fiziki unsurlarının ilk defa yapımı, revizyonu, esaslı tamir ve tadilatı ile aydınlatma işlerini yapmak/yaptırmak.
 
6.15. İlgili Müdürlüğünün talebi ve Başkanlık Makamının onayıyla;
 
 1. Belediyemizin mülkiyetinde bulunan Lojmanların ortak mahallerinin bakım ve onarımlarını, esaslı tamir ve tadilatlarını yapmak/yaptırmak,
 
 1. Mülkiyeti Belediyeye ait ya da Belediyenin uhdesinde ve tasarrufunda bulunan konut, işyeri, kapalı spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis, sosyal hizmet tesisi gibi yapıların esaslı tamir ve tadilatlarını yapmak/yaptırmak.
 
 1. Belediye namına kiralanmış olan yapı ve tesislerin, amacına uygun hizmet edilebilecek hale getirilmesi maksadıyla geniş kapsamlı tadilat ve tamirat işlerini yapmak/yaptırmak.
 
 1. Kiralamanın bitiminde; sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde ilgili yapı ve tesisleri eski haline getirmek için gerekli yıkım ve tamiratı yapmak/yaptırmak.
 
6.16. Olumsuz mevsim koşullarında;
 
 1. Müdürlüğe ait ya da kiralık makine, araç, gereç ve personel ile yol açma çalışmalarını aktif olarak yapmak.
 
 1. Hizmet Lideri olarak Belediyenin diğer birimleriyle koordinasyon sağlamak diğer birimlerden personel ve makine desteği almak.
 
 1. Yollardaki kar ve buzları, su ve çamurları, yoğun toz ve sürüklenmiş yabancı malzemelerin temizlenmesini sağlamak.
 
6.17. Deprem, heyelan, fırtına, hortum, sel baskını, yangın gibi afet ve felaket durumlarında;
 
 1. Afet Koordinasyon Merkezinin bünyesinde gerekli her tür çalışma ve mücadeleye müdürlüğe ait makine, araç, gereç ve personel ile aktif olarak katılmak.
 
 1. Acil durumlarda; Afet Koordinasyon Merkezinin talimat ve yönlendirmelerini beklemeksizin; deprem, fırtına, hortum, sel baskını, yangın gibi afetlerin oluşturduğu fiziki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik her türlü mücadele ve çalışmayı, müdürlüğe ait makine, araç, gereç ve personel ile yapmak.
 
 
 1. Yangın, sel, fırtına, deprem, heyelan gibi felaketlere uğrayan hemşerilerimize; Belediye Meclisinin yada Belediye Encümeninin kararları doğrultusunda, enkaz kaldırma, temizleme, yapı bakım ve onarımı, boya-badana, zarar gören ev eşyalarının onarım yada telafi edilmesi konularında gerekli desteği vermek.
 
6.18. Müdürlük uhdesinde bulunan hizmet birimlerinin çevre güvenliğini sağlamak. Hizmet birimlerinde gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası konulması için ilgili müdürlükten talepte bulunmak .
 
6.19. Umumun kullanımına açık olan meydan, yol, refüj, kavşak, kaldırım gibi yerlerde müdürlük tarafından oluşturulan fiziksel nitelikli yapım unsurlarının tahrip edilmesi ve zarar görmesi halinde; müdürlük bünyesindeki teknik elemanlar vasıtasıyla hasar ve zarar tespitini yapmak, başkanlık makamına raporlamak ve hasar vermekten kaynaklanan tüm masrafın ilgilisinden tahsil edilmesine yönelik işlemleri başlatmak, sonuçlarını takip etmek.
 
6.20. Halkın kentsel yaşamdaki gelişmelere karşı duyarlılığını artırmak, hizmetler ve gelişmelerden haberdar etmek amacıyla;
 
 1. Belediyenin basın yayın birimi ve sosyal işler birimiyle koordinasyon halinde temel atma ve açılış törenleri organize etmek, fotoğraf ve maket sergileri açmak, hizmetin tamamlanmasının ardından kutlama programları düzenlemek.
 
 1. El ilanı, broşür, kitapçık, CD ve kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların ilçe kamuoyuna ulaşmasını sağlamak,
 
 1. Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.
 
 1. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte proje ve çalışma grupları oluşturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik desteği vermek.
 
 
6.21. Yollarda, kaldırımlarda ve meydanlardaki olumsuz koşulların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek. İlçe halkından gelen fen işleri ile ilgili şikayetleri yerinde incelemek ve şikayetin giderilmesi için ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını takip ederek ilgilisine bildirmek.
 
6.22. İl genelinde yatırıma yetkili olan diğer alt yapı kurum ve kuruluşlarıyla ilçe yatırımları konusunda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği vermek.
 
6.23. Başkanlık, Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlamak ve ilgili makamlara sunulmasını sağlamak ve ilgili toplantılara katılmak.
 
6.24. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün müdürlüklerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.
 
Fen İşleri Müdürünün Görevleri
 
MADDE 7. Fen İşleri Müdürünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün Müdürlerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.
 
 
 
Fen İşleri Müdürünün Yetkileri
 
MADDE 8. Fen İşleri Müdürünün yetkileri, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler.
 
Fen İşleri Müdürünün Sorumlulukları
 
MADDE 9. Fen işleri Müdürünün sorumlulukları, aşağıda sıralandığı gibidir.
 
9.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan Bütün Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.
 
Fen İşleri Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları
 
MADDE 10. Fen İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.
 
 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 
 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 
 1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 
 1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 
 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 
 1. 4857 sayılı İş Kanunu,
 
 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 
 1. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,
 
 1. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 
 1. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 
 1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 
 1. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Close
Close